Loading

Prof.Dr.

Mustafa BEKTAŞ

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

İletişim

mbektas@sakarya.edu.tr

(264) 295 71 58

1.1 D-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q4 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Bektas, M; Can, AA; - Equipping the Classroom Teachers with Mentorship Tasks and Responsibilities - EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE - Vol.44 - pp.23 - ISSN : 1300-1337 - DOI : 10.15390/EB.2019.8251 - English - Article - 2019 - WOS:000493444500002
2 Horzum, MB; Ozturk, E; Bektas, M; Gungoren, OC; Cakir, O - Secondary School Students Tablet Computer Acceptance and Readiness: A Structural Equation Modelling - EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE - Vol.39 - pp.81 - ISSN : 1300-1337 - DOI : - OCT - English - Article - 2014 - WOS:000347273700007
3 Horzum, MB; Bektas, M; - Examining the Internet Use Aim and Internet Parental Style of Primary School Students in Terms of Various Variables - CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - Vol.16 - pp.745 - ISSN : 1848-5189 - English - Article - 2014 - WOS:000344976100007
4 Gungoren, OC; Bektas, M; Ozturk, E; Horzum, MB; - Acceptence of TPC Scale - Validity and Reliability Study - EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE - Vol.39 - pp.69 - ISSN : 1300-1337 - English - Article - 2014 - WOS:000347273700006
5 Gungoren, OC; Bektas, M; Ozturk, E; Horzum, MB - Acceptence of TPC Scale - Validity and Reliability Study - EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE - Vol.39 - pp.69 - ISSN : 1300-1337 - DOI : - OCT - English - Article - 2014 - WOS:000347273700006
6 Horzum, MB; Bektas, M - Examining the Internet Use Aim and Internet Parental Style of Primary School Students in Terms of Various Variables - CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - Vol.16 - pp.745 - ISSN : 1848-5189 - English - Article - 2014 - WOS:000344976100007
1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Bektas, M; - Teacher Opinions on the Concepts Preparing Students to a Democratic Life in the First Grade Social Studies Course - KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI - Vol.13 - pp.2429 - ISSN : 1303-0485 - FAL - English - Article - 2013 - WOS:000326648300025
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Fatih Selim SELLÜM Mustafa BEKTAŞ - İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Otantik Öğrenme - Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi - 2022
2 Bektaş, M., Sellüm, F. S., & Polat, D - An Examination of 2018 Life Study Lesson Curriculum in Terms of 21st Century Learning and Innovation Skills - Sakarya University Journal of Education - Vol.9-1 - pp.129-147 - DOI : https://doi.org/10.19126/suje.537104 - 2019
3 Bektaş, M. - Examining the teacher candidates' metaphorical perceptions related to the notion of authentic learning - International Online Journal of Educational Sciences - Vol.11-2 - pp.81-99 - DOI : https://doi.org/10.15345/iojes.2019.02.006 - 2019
4 Mustafa BEKTAŞ - Teaching Practice of Life Study Lesson of Classroom Teacher Candidates Analysis of the Results of Peer Assessment - Educational Research and Reviews - Vol.817 - pp.1621 - ISSN : 1990-3839 - DOI : 10.5897/ERR2013.1587 - 2013
5 Bektaş, M. - THE METAPHORS THAT THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS HAVE RELATED TO THE CONCEPT OF GAME - INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH - Vol.54 - pp.237 - DOI : 10.7813/2075-4124.2013/5-4/B.36 - 2013
6 MUSTAFA BEKTAŞ; - An examination of the elementary school teachers’ preferred teaching methods and instructional technologies in terms of various variables in life study lesson - International Online Journal of Educational Sciences - Vol.5 (3) - pp.551-561 - ISSN : 1309-2707 - DOI : - 2013
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Baştürk, G, & Bektaş, M - İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin işbirliği kavramına yönelik metaforik algılarının incelenmesi - Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi - Vol.5-1 - pp.72-87 - DOI : 10.32570/ijofe.535196 - 2019
2 Horzum, M. B., Bektaş, M., Ayvaz Can, A., Üngören, Y. ve Sellüm, F. S. - Öğretmenler için Otantik Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması - International Journal of Field Education - Vol.5 (2) - pp.94 - 2019
3 Bektaş, M., Ayvaz Can, A. ve Çalıkoğlu, E. - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleki Beceri Öğretmen Yeterliklerinin İncelenmesi - Trakya Eğitim Dergisi - Vol.9 (4) - pp.771 - DOI : https://doi.org/10.24315/tred.526533 - 2019
4 Bektaş, M., & Pehlivan, N. - Sınıf öğretmenlerinin “yüksek lisans” kavramına yönelik metaforik algıları - Sakarya University Journal of Education - Vol.8 - pp.211-227 - DOI : 10.19126/suje.382649 - 2018
5 Karadağ, B., & Bektaş, M. - Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.18 - pp.24-45 - ISSN : 1303-0310 - 2018
6 Bektaş, M., Yavaş, M., & Can, A. A. - Sınıf öğretmeni adaylarının "çocuk katılımı" kavramına yönelik metaforik algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi - Electronic Turkish Studies - Vol.13 - pp. 253-284 - DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies. - 2018
7 Öztürk, E., & Bektaş, M. - Examination of teachers’ opinions about the acquisition of the life skills of the students transitioning from preschool to primary school Öğrencilerin okul öncesi eğitimden ilkokula geçişlerinde yaşam becerilerini kazanmalarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi - Journal of Human Sciences - 2018
8 Mustafa BEKTAŞ Ebru UZUNKOL; - Hayat Bilgisi Dersi ve Çoklu Zekâ Alanları: İkinci Sınıf Öğrenci Çalışma Kitaplarının Değerlendirilmesi - İlköğretim online - Vol.14-2 - pp.364-378 - DOI : http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.34904 - 2015
9 Bektaş, M., Aydın, E. ve Ayvaz, A. - Sınıf öğretmeni adaylarının gelecekteki mesleki yeterliklerine yönelik görüşleri - Sakarya University Journal of Education - Vol.5 - pp.174-192 - 2015
10 MUSTAFA BEKTAŞ; ALPASLAN OKUR; BUKET KARADAĞ - İlkokul ve Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinde Metaforik Algı Olarak Kitap - Türk Kütüphaneciliği - Vol.28 (2) - pp.154-168 - 2014
11 Mustafa BEKTAŞ, Hakan DÜNDAR, Arzu CEYLAN - Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS) Bildirilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.6-2 - pp.201-226 - 2013
12 Mustafa Bektaş, Buket Karadağ - Hayat bilgisi öğretimi alanında yapılan lisansüstü tezlerinin eğilimleri ve değerlendirilmesi - International Journal of Human Sciences - Vol.10-2 - pp.113-129 - Temmuz - 2013
13 Mustafa Bektaş ve Buket Karadağ - İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yardımlaşma değerine yönelik geliştirdikleri metaforların incelenmesi - Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic - Vol.8 - pp.271-286 - DOI : dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5105 - 2013
14 Bektaş, M., Dinçer, Ş. ve Ayvaz, A. - Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretimine İlişkin Görüşleri - The Journal of Academic Social Science Studies - Vol.5-7 - pp.163-175 - DOI : http://dx.doi.org/10.9761/jasss_286 - 2012
15 Bektaş, M. ve Ayvaz, A. - Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Beklentileri - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, - Vol.8-3 - pp.209-232 - ARALIK - 2012
16 Leyla HANBABA, Mustafa BEKTAŞ - OYUNLA ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİ BAŞARISI VE TUTUMUNA ETKİSİ - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.12-1 - pp.115-128 - 2012
17 Bektaş, M., Horzum, M. B. ve Ayvaz, A. - Sınıf öğretmeni adaylarının okul deneyimi dersinin amaç ve etkinlikleri hakkındaki görüş ve önerileri - Akademik Bakış: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi - Vol.33 - pp.1-20 - ISSN : 1694-528X - Kasım – Aralık - 2012
18 Horzum M. B. ve Bektaş M. - Otantik öğrenmenin topluma hizmet uygulamaları dersini alan öğretmen adaylarının derse yönelik tutum ve memnuniyetine etkisi. - Kastamonu Eğitim Dergisi - Vol.20-1 - pp.341-360 - 2012 - SAU
19 Bektaş, M., Horzum, M. B. ve Ayvaz, A. - Öğretmenlik Uygulaması Dersi Öğretmen Adayı Akran Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Çalışması - E-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences - Vol.5-3 - pp.1272-1280 - 2010
20 Bektaş, M. - Hayat Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Farklı Baskın Zekâ Gruplarında Yer Almalarının Proje Başarıları ve Tutumlarına Etkisi - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.15 - pp.111-126 - 2008 - SAU
21 Bektaş, M. - Hayat Bilgisi Dersinde Ailelerin Çoklu Zekâ Kuramı Hakkında Bilgilendirilme Biçimlerinin Öğrencilerin Proje Başarıları ve Tutumlarına Etkisi - Değerler Eğitimi Dergisi - Vol.5-14 - pp.9-28 - 2007 - SAU
22 Bektaş, M.; Ata, B. - İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Proje Çalışmaları İle İlgili Öğrenci Görüşleri - Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.23 - pp.165-178 - 2007 - SAU
23 Bektaş, M. - Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.14 - pp.175-183 - 2007 - SAU
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Bektaş, M., Uzunkol, E. ve Sellüm, F. S. - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değerler Eğitimi Kapsamında Lisans Programına Yönelik Görüşleri - 2019
2 Bektaş, M. ve Coşgun, G. - Sınıf öğretmeni ve ilkokul velilerinin “veli” kavramına ilişkin metaforik algılarının incelenmesi - 2018
3 Bektaş, M. - The perceived self-efficacy of classroom teachers and preschool teachers for teaching with tablets - 2016
4 Bektaş, M., Ayas, T., Horzum, M. B. & Hayal, M. A. - Sınıf öğretmeni adaylarının “sanal zorbalık” kavramına yönelik metaforik algıları - 2016
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Bektaş, M. ve Sellüm, F. S. - Öğretmen adaylarının geliştirdikleri otantik öğrenme uygulama rehberlerine yönelik akran değerlendirmelerinin incelenmesi - 2019
2 Bektaş, M., Uzunkol, E. ve Sellüm, F. S. - Hayat bilgisi 3. sınıf ders kitaplarının 21. yüzyıl öğrenme ve yenilikçilik becerileri açısından incelenmesi - 2019
3 Bektaş, M., Sellüm, F,S. ve Polat, D. - 2018 hayat bilgisi dersi öğretim programı’nın 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi - 2018
4 Bektaş, M., Horzum, M.B., Ayvaz Can, A. ve Sellüm, F.S. - Öğretmen adaylarının geliştirdikleri otantik öğrenme durumlarının incelenmesi - 2018
5 Bektaş, M., Ayvaz Can, A. ve Çalıkoğlu, E. - Sınıf öğretmeni adaylarının mesleki beceri öğretmen yeterliklerinin incelenmesi - 2018
6 Baştürk, G. ve Bektaş, M. - İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin iş birliği kavramına yükledikleri metaforların incelenmes - 2018
7 Aydın, F., Horzum, M. B., Ayas, T. ve Bektaş, M. - Dijital Oyun Oynama Alışkanlığı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması - 2017
8 Bektaş, M. ve Ayvaz, A. - Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kılavuz kitaplarına yönelik görüş ve önerileri - 2016
9 Bektaş, M. ve Ensar, A. - Hayat bilgisi (1-3) ders kitaplarında girişimci birey özellikleri - 2016
10 Bektaş, M. ve Karadağ, B. - Öğretmen adaylarının çocuk hakları kavramına yönelik metaforik algılarının incelenmesi - 2016
11 Bektaş, M. ve Ensar, A. - Sınıf öğretmenlerinin girişimcilik algıları - 2016
12 Bektaş, M., Ayvaz, A. ve Aydın, E. - Sınıf öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamı algıları - 2015
13 Bektaş, M. ve Uzunkol, E. - İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin sorumluluk değerine ilişkin metaforik algıları - 2015
14 ERGÜN ÖZTÜRK, MUSTAFA BEKTAŞ; - Öğrencilerin Okul Öncesi Eğitimden İlkokula Geçişlerinde Temel Yaşam Beceri Yeterliliklerini Kazanmalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri - 2014
15 Bektaş, M. ve Ayvaz, A. - Action Research: Gaining Cooperating Teacher Competencies to Cooperating Teacher through Mentor Training Program - 30 January-1 February - 2013
16 Mustafa BEKTAŞ, Şule DİNÇER GÖBEL - Study for Development of Scale for Identifying Practice Level of Teaching of the Critical Thinking Skills - 30 January-1 February - 2013
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Bektaş, M; Dinçer, Ş. - İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Serbest Etkinlik Dersine Yönelik Görüşleri - 05-07 Mayıs - 2011 - SAU
2 Bektaş, M; Ayvaz, A. ve Horzum, M. B. - Sınıf Öğretmenliği Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Elemanı için Öğretmen Adayı Gözlem Formu Geliştirme Çalışması - 05-07 Mayıs - 2011
3 Bektaş, M.; İleri, Z. - İlköğretim 1. Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma-Yazma Öğretimi Sürecinde Derslerin İşlenebilirliğine Yönelik Görüşleri - 20-22 Mayıs - 2010 - SAU
4 Bektaş, M., Horzum, M. B. ve Ayvaz, A. - Öğretmenlik uygulaması dersi öğretmen adayı akran değerlendirme ölçeği” geliştirme çalışması - 2010
5 Bektaş, M. ve Ayvaz, A. - İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Tutumları, (Sakarya Üniversitesi Örneği) - 2009 - B-SAU-1339
7.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Bektaş, M., Aydın, E. ve Ayvaz, A. - Sınıf öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin mesleki geleceklerine yönelik görüşleri - 2014
2 Yrd. Doç. Dr. Mustafa BEKTAŞ, Buket Karadağ - Çocuk ve aile: İlkokul öğrencilerinin aile ile ilgili değerlere yönelik algılarının metaforlar aracılığı ile incelenmesi - 23-25 Mayıs 2013 - 2013
3 Yrd. Doç. Dr. Mustafa BEKTAŞ, Buket Karadağ - Hayat bilgisi öğretimi alanında yapılan tez çalışmalarının belli değişkenler açısından incelenmesi - 10-11 MAYIS - 2013
4 Bektaş, M., Dündar, H. ve Ceylan, A. - Ulusal sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu (usos) bildirilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. - 2012 - 2012
7.8-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA POSTER OLARAK SUNULAN VE YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Bektaş, M., Horzum, M. B. ve Ayvaz, A. - Öğretmenlik Uygulaması Öz Değerlendirme Formu Geliştirme Çalışması - 23-25 Mayıs 2013 - 2013
3.6-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 BEKTAŞ, M ve HORZUM, M. B. - OTANTİK ÖĞRENME - PEGEM AKADEMİ - 2014 - SAU-K-686
3.8-KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ :
1 Bektaş, M. ve Horzum, M. B. - "Eğitim ve Otantik Öğrenme" Otantik Öğrenme - Vize Akademik - pp.1-48 - 2019
2 Bektaş, M. ve Horzum, M. B. - "Otantik Öğrenmede Kullanılabilecek Yöntem-Teknikler ve Uygulama Örnekleri" Otantik Öğrenme - Vize Akademik - pp.75-102 - 2019
3 Sellüm, F. S. ve Bektaş, M. - "Otantik Öğrenmeyle İlgili Türkiyede Yapılmış Tezler" Otantik Öğrenme - Vize Akademik - pp.103-130 - 2019
4 BEKTAŞ, M. - "Hayat Bilgisi Dersinin Dünü Bugünü" İLKÖĞRETİM HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETMEN EL KİTABI - Pegem Akademi Yayıncılık - pp.13-28 - 2016
5 BEKTAŞ, M. - "Hayat Bilgisi Dersinin Öğretimini Planlama" İLKÖĞRETİM HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETMEN EL KİTABI - Pegem Akademi Yayıncılık - pp.99-128 - 2016
6 BEKTAŞ, M. - "Hayat Bilgisi Dersinde Bireysel Farklılıklara Yaklaşım" İLKÖĞRETİM HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETMEN EL KİTABI - Pegem Akademi Yayıncılık - pp.201-246 - 2016
7 BEKTAŞ, M - "Hayat ve Hayat Bilgisi Dersi" İLKÖĞRETİM HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETMEN EL KİTABI - PEGEM AKADEMİ - pp.1-11 - 2016 - SAU-K-685
3.10-ULUSAL YAYIMLANAN ANSİKLOPEDİ KONUSU/MADDESİ :
1 BEKTAŞ, M. - Dünya eğitimine yön verenler-II - MEB - Vol.II - pp.419-429 - 2019
2 BEKTAŞ, M - GÜNÜMÜZDE EĞİTİM - PEGEM AKADEMİ - pp.10-21 - 2018 - SAU-K-684
3 Horzum, M. B. ve Bektaş, M. - Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Geçişler. Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler - Nobel Akademi Yayıncılık - pp.385-420 - 2016
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 4005-Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları - Vol.46.486 TL - 118B149 - 2018
2 MUSTAFA BEKTAŞ; - İlköğretim Sınıf öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisi öğretimi Yeterlilikleri ve Uygulamaları - Vol.3000 - 2 - 2015 - 2015 - SAU-EBYLTEZ -2012-70-01-004
3 MUSTAFA BEKTAŞ; - 3. Sınıf Öğretmeni Adaylarına Metaforik Algıları Doğrultusunda Yaratıcı Drama Yöntemiyle Demokratik Değerlerin Kazandırılması - Vol. 3000 - 2012-70-01-004 - 2015
4 ERGÜN ÖZTÜRK; ASENA AYVAZ; EBRU UZUNKOL; MEHMET BARIŞ HORZUM; HALİL İBRAHİM SAĞLAM; MUSTAFA BEKTAŞ; - Sakarya İli İlköğretim Okulları Birinci Kademede Yaşanan Sorunların Tespitine Yönelik Durum Belirleme Çalışması - Vol.15000 - 5 - BAP2012-01-03 - 2012 - SAU-BAP -2012-06-14-003
9.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK :
1 Sakarya University Journal of Education - 2018
2 Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi - 2018
3 Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi - 2018
4 Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi - 2013
9.5-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞEREDİTÖRLÜKLER :
1 Otantik Öğrenme - 2019
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞER EDİTÖRLÜKLER :
1 EĞİTİM VE BİLİM - Vol.1 - 2014
2 Eğitim ve Bilim Dergisi - Vol.1 - 2013
3 Eğitim ve Bilim Dergisi - Vol.1 - 2012
4 Eğitim ve Bilim Dergisi - 2012
9.10-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 International Online Journal of Educational Sciences - 2019
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2019
3 Milli Eğitim Dergisi - 2019
4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2019
5 Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi - 2019
6 HAYEF Journal of Education - 2019
7 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2018
8 Educational Research and Reviews - 2018
9 European Journal of Teacher Education - 2018
10 Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları - 2018
11 Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi - 2018
12 Sakarya University Journal of Education - 2018
13 Turkish Studies Educational Sciences - 2018
14 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2017
15 Kastamonu Eğitim Dergisi - 2017
16 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2017
17 Sakarya University Journal of Education - 2016
18 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2016
19 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2015
20 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2015
21 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2015
22 İlköğretim Online - 2014
23 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2013
24 Educational Research and Reviews - Vol.2 - 2013
25 Turkish Studies Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.2 - 2013
26 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi - Vol.2 - 2013
27 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.3 - 2012
28 Akademik Bakış: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi - Vol.3 - 2012
29 International Online Journal of Education Sciences - Vol.3 - 2012
30 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.3 - 2012
31 On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.3 - 2012
32 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2010
33 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2009
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 Sınıf öğretmenlerinin yaratıcılık düzeyleri ile yaratıcılığı destekleme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi - Nuriye PEHLİVAN - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü. - Temel Eğitim - 2019
2 Farklı kademelerdeki öğrencilerin “sınıf öğretmeni” kavramına yönelik metaforik algılarının incelenmesi - Müberra YAVAŞ - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Temel Eğitim - 2019
3 Otantik öğrenme uygulamalarının öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi - Gönül BAŞTÜRK - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Temel Eğitim - 2019
4 Ebeveynlerin çocuk katılımı hakkına yönelik görüşlerinin incelenmesi - Gamze COŞKUN - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Temel Eğitim - 2019
5 Aile kavramına ilişkin metaforik algıların belirlenmesi - Arzu Ceylan - Sakarya Üniversitesi - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM - 2016
6 Sınıf Öğretmeni Adaylarına Metaforik Algıları Doğrultusunda Yaratıcı Drama Yöntemiyle Demokratik Değerlerin Kazandırılması - Buket KARADAĞ - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim - 2015
7 Hayat Bilgisi Öğretim Programlarında Yer Almış Girişimci Birey Özelliklerinin İncelenmesi ve Bu Özelliklerin Kazandırılabilirliğinin Değerlendirilmesi - Ensar AYDIN - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim - 2015
8 - Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretimi Yeterlilikleri ve Uygulamaları - Şule DİNÇER GÖBEL - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Sınıf Öğretmenliği - 2013
9 - Oyunla Öğretim Yönteminin İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Dersi Başarısı ve Tutumuna Etkisi. - Leyla Hanbaba - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Sınıf Öğretmenliği - 2011
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 İLKÖĞRETİMDE OKUL ÇEVRE İLİŞKİLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
2 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
3 SEMİNER - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2018
4 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2018
5 SOSYAL BİLGİLERDE KAVRAM ÖĞRETİMİ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
6 SEMİNER - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2017
7 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2017
8 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2017
9 ILKÖĞRETIMDE OKUL ÇEVRE ILIŞKILERI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2017
10 İLKÖĞRETİMDE OKUL ÇEVRE İLİŞKİLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
11 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
12 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2016
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 OTANTİK ÖĞRENME UYGULAMALARI - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
2 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
3 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2018
4 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
5 DRAMA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
6 DRAMA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
7 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
8 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
9 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
10 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI- I - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
11 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI- I - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
12 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
13 OTANTİK ÖĞRENME UYGULAMALARI - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
14 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
15 DRAMA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
MAKALELER
A Project Proposal Preparation Experience: Perceptions of Preservice Primary School Teachers
İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Otantik Öğrenme
Öğretmenler için Otantik Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Equipping the Classroom Teachers with Mentorship Tasks and Responsibilities
2018 Hayat bilgisi dersi öğretim programı’nın 21. yüzyıl öğrenme ve yenilikçilik becerileri açısından incelenmesi
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin İşbirliği Kavramına Yönelik MetaforikAlgılarının İncelenmesi
Examining the Teacher Candidates’xx Metaphorical Perceptions related to the Notion of Authentic Learning
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleki Beceri Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının “çocuk katılımı” kavramına yönelik metaforik algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Öğrencilerin okul öncesi eğitimden ilkokula geçişlerinde yaşam becerilerini kazanmalarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmes
Sınıf Öğretmenlerinin “Yüksek Lisans” Kavramına Yönelik MetaforikAlgıları
Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
Sınıf öğretmeni adaylarının gelecekteki mesleki yeterliklerine yönelik görüşleri
Hayat bilgisi dersi ve çoklu zekâ alanları İkinci sınıf öğrenci çalışma kitaplarının değerlendirilmesi
Lise öğrencilerin tablet bilgisayar kabulü ve hazırbulunuşluğu Yapısal eşitlik modellemesi
Examining internet usage aim and internet parental style of elementary school students in terms of various variables
Tablet bilgisayar kabul ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması
İlkokul ve ortaokul son sınıf öğrencilerinde metaforik algı olarak kitap
Birinci Sınıf Hayat Bilgisi Dersindeki Demokratik Hayata Hazırlayıcı Kavramlara Yönelik Öğretmen Görüşleri
İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerinin Yardımlaşma Değerine Yönelik Geliştirdikleri Metaforların İncelenmes
An examination of the elementary school teachers preferred teaching methods and ınstructional technologies in terms of various variables in life study lesson
Ulusal sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu USOS bildirilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
The metaphors that the primary school students have related to the concept of game
Hayat bilgisi öğretimi alanında yapılan lisansüstü tezlerinin eğilimleri ve değerlendirilmesi
Teaching practice of life study lesson of classroom teacher candidates analysis of the results of peer assessment
Otantik öğrenmenin topluma hizmet uygulamaları dersini alan öğretmen adaylarının derse yönelik tutum ve memnuniyetine etkisi
Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri
Sınıf öğretmeni adaylarının okul deneyimi dersinin amaç ve etkinlikleri hakkındaki görüş ve önerileri
Oyunla öğretim yönteminin hayat bilgisi dersi başarısı ve tutumuna etkisi
CLASSROOM TEACHERS VIEWS ON THE TEACHING OF CRITICAL THINKING SKILLS
Öğretmenlik uygulaması dersi öğretmen adayı akran değerlendirme ölçeği geliştirme çalışması
Hayat Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Farklı Baskın Zekâ Gruplarında Yer Almalarının Proje Başarıları ve Tutumlarına Etkisi
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği
Hayat Bilgisi Dersinde Ailelerin Çoklu Zekâ Kuramı Hakkında Bilgilendirilme Biçimlerinin Öğrencilerin Proje Başarıları ve Tutumlarına Etkisi
İlköğretim 3 Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Proje Çalışmaları İle İlgili Öğrenci Görüşleri
BİLDİRİLER
Akran Öğretiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Web 2.0 Araçları Kullanarak Dijital Ders Materyali Tasarlama Becerisine Etkisi
İlkokulda EBA’dan Uzaktan Eğitim Yapılan Süreçte Demokratik Eğitim Ortamları Oluşturabilmeye Yönelik Sınıf Öğretmeni Görüşlerinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Proje Önerisi Hazırlamaya Yönelik Algıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değerler Eğitimi Kapsamında Lisans Programına Yönelik Görüşleri
Hayat bilgisi 3. sınıf ders kitaplarının 21. yüzyıl öğrenme ve yenilikçilik becerileri açısından incelenmesi
Öğretmen adaylarının geliştirdikleri otantik öğrenme uygulama rehberlerine yönelik akran değerlendirmelerinin incelenmesi
Sınıf öğretmeni adaylarının mesleki beceri öğretmen yeterliklerinin incelenmesi
2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Otantik Öğrenme Durumlarının İncelenmesi
İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin iş birliği kavramına yüklediklerimetaforların incelenmesi
Sınıf Öğretmenleri ve İlkokul Velilerinin Veli Kavramına YönelikMetaforik Algılarının İncelenmesi
Öz-Düzenleme Becerisinin Yer AlmasıAçısından Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının İncelenmeSİ
Sınıf Öğretmenlerinin “Yüksek Lisans” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
Dijital Oyun Oynama Alışkanlığı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Çocuk Katılımı” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
Sınıf Öğretmenlerinin Girişimcilik Algıları
Öğretmen Adaylarının Çocuk Hakları Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarına Yönelik Görüş Ve Önerileri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanal Zorbalık Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
Hayat Bilgisi 1 3 Ders Kitaplarında Yer Alan Girişimci Birey Özelliklerinin İncelenmesi
The perceived self efficacy of classroom teachers and preschool teachers for teaching with tablets
Sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin tablet bilgisayarla öğretime yönelik özyeterlik algıları
Sınıf öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamı algıları
İlkokul 4 sınıf öğrencilerinin sorumluluk değerine ilişkin metaforik algıları
Sınıf öğretmenliği 4 sınıf öğrencilerinin mesleki geleceklerine yönelik görüşleri
Action research Gaining cooperating teacher competencies to cooperating teacher through mentor training program
Çocuk ve aile İlkokul öğrencilerinin aile ile ilgili değerlere yönelik algılarının metaforlar aracılığı ile incelenmesi
Öğretmenlik uygulaması öz değerlendirme formu geliştirme çalışması
Hayat bilgisi öğretimi alanında yapılan tez çalışmalarının belli değişkenler açısından incelenmesi Sakarya Üniversitesi
Study for development of scale for identifying practice level of teaching of the critical thinking skills
Ulusal sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu USOS bildirilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
İlköğretim sınıf öğretmenlerinin serbest etkinlik dersine yönelik görüşleri
Sınıf öğretmenliği öğretmenlik uygulaması öğretim elemanı için öğretmen adayı gözlem formu geliştirme çalışması
İlköğretim 1 sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi sürecinde derslerin işlenebilirliğine yönelik görüşleri
Öğretmenlik uygulaması dersi öğretmen adayı akran değerlendirme ölçeği geliştirme çalışması
İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumları Sakarya Üniversitesi Örneği
EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK
Sakarya University Journal of Education (SUJE)
Otantik Öğrenme
Sakarya University Journal of Education (SUJE)
Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi
Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi
AKADEMİK BAKIŞ
AKADEMİK BAKIŞ
AKADEMİK BAKIŞ
AKADEMİK BAKIŞ
AKADEMİK BAKIŞ
AKADEMİK BAKIŞ
AKADEMİK BAKIŞ
AKADEMİK BAKIŞ
AKADEMİK BAKIŞ
AKADEMİK BAKIŞ
AKADEMİK BAKIŞ
AKADEMİK BAKIŞ
KİTAPLAR
Otantik Öğrenme
Otantik Öğrenme
Otantik Öğrenme
Otantik Öğrenme
Dünya Eğitimine Yön Verenler II
Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler
İLKÖĞRETİM HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETMEN EL KİTABI
İLKÖĞRETİM HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETMEN EL KİTABI
İLKÖĞRETİM HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETMEN EL KİTABI
İLKÖĞRETİM HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETMEN EL KİTABI
GÜNÜMÜZDE EĞİTİM
Otantik Öğrenme
Hayat bilgisi öğretimi ve öğretmen el kitabı
Otantik Öğrenme
OTANTİK ÖĞRENME
İlköğretim hayat bilgisi öğretimi ve öğretmen el kitabı
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Sınıf Öğretmenleri Otantik Öğrenme ile Yenilikçi Öğrenme Ortamları Hazırlıyor
Sınıf Öğretmenleri Otantik Öğrenme İle Yenilikçi Öğrenme Ortamları Hazırlıyor
Sınıf Öğretmeni Adaylarına Metaforik Algıları Doğrultusunda Yaratıcı Drama Yöntemiyle Demokratik Değerlerin Kazandırılması
Sakarya İli İlköğretim Okulları Birinci Kademede Yaşanan Sorunların Tespitine Yönelik Durum Belirleme Çalışması
İlköğretim Sınıf öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisi öğretimi Yeterlilikleri ve Uygulamaları
UZMANLIK ALANLARI
Hayat Bilgisi Eğitimi ,Sosyal Bilgiler Eğitimi ,İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi